Odricanje od odgovornosti

Odricanje od odgovornosti

Interpretacija

Reči čije je inicijalno slovo veliko imaju značenja definisana pod sledećim uslovima. Sledeće definicije imaju isto značenje bez obzira da li se pojavljuju u jednini ili množini.

Definicije

U svrhe ovog Odricanja od odgovornosti:
  • Kompanija (u ovom Odricanju od odgovornosti se odnosi na "Kompaniju", "Mi", "Nama" ili "Naše") odnosi se na veb sajt nova-godina.rs.
  • Usluga se odnosi na Veb sajt.
  • Vi znači pojedinac koji pristupa Usluzi, ili kompanija, ili drugi pravni entitet u čije ime takav pojedinac pristupa ili koristi Uslugu, kako je to primenljivo.
  • Veb sajt se odnosi na nova-godina.rs, dostupan sa https://www.nova-godina.rs


Odricanje od odgovornosti

Informacije sadržane u Usluzi su samo u svrhu opštih informacija.

Kompanija ne preuzima odgovornost za greške ili propuste u sadržaju Usluge. Kompanija neće biti odgovorna ni u kom slučaju za bilo kakvu posebnu, direktnu, indirektnu, posledičnu ili slučajnu štetu, niti za bilo kakvu štetu, bilo da se radi o delu ugovora, nemaru ili drugom deliktu, koji proizlaze iz ili u vezi sa korišćenjem Usluge ili sadržaja Usluge. Kompanija zadržava pravo da vrši dopune, brisanja ili izmene sadržaja na Uslugi u bilo kom trenutku bez prethodne najave.

Odricanje od odgovornosti "Koristite na sopstveni rizik"

Usluga vam je dostupna "kakva jeste" i "kako je dostupna", sa svim greškama i nedostacima, bez ikakve garancije. U najvećoj meri dozvoljenoj važećim zakonom, Kompanija, u svoje ime i u ime svojih Povezanih društava, kao i svojih i njihovih licencodavaca i pružaoca usluga, izričito se odriče svih garancija, bilo izričitih, implicitnih, zakonskih ili drugih, u vezi sa Uslugom, uključujući sve implicitne garancije o prodajnosti, prikladnosti za određenu svrhu, vlasništvu i nekršenju prava, kao i garancije koje mogu proizaći iz poslovanja, izvršenja, upotrebe ili trgovačke prakse. Bez ograničavanja na prethodno, Kompanija ne daje garanciju niti preuzima obavezu, i ne daje nikakvu izjavu da će Usluga zadovoljiti Vaše zahteve, postići bilo koje predviđene rezultate, biti kompatibilna ili raditi sa bilo kojim drugim softverom, aplikacijama, sistemima ili uslugama, raditi bez prekida, zadovoljavati bilo koje standarde performansi ili pouzdanosti ili biti bez grešaka, ili da će se bilo koje greške ili nedostaci moći ili će biti ispravljeni.

Bez ograničavanja prethodnog, ni Kompanija ni bilo koji od pružaoca usluga Kompanije ne daje nikakvu izjavu ili garanciju bilo koje vrste, izričitu ili implicitnu: (i) u vezi sa radom ili dostupnošću Usluge, ili informacijama, sadržajem i materijalima ili proizvodima uključenim u to; (ii) da će Usluga biti bez prekida ili bez grešaka; (iii) u vezi sa tačnošću, pouzdanošću ili aktuelnošću bilo kojih informacija ili sadržaja pruženih kroz Uslugu; ili (iv) da su Usluga, njeni serveri, sadržaj ili e-pošta poslani od strane Kompanije ili u ime Kompanije, bez virusa, skripti, trojanskih konja, crva, zlonamernog softvera, vremenskih bombi ili drugih štetnih komponenti.

Neke jurisdikcije ne dozvoljavaju isključivanje određenih vrsta garancija ili ograničavanja na primenjiva zakonskih prava potrošača, tako da neka ili sva gore navedena isključenja i ograničenja možda neće odnositi na Vas. Ali u takvom slučaju izuzeća i ograničenja navedena u ovom odeljku biće primenjena u najvećoj meri koja je primenjiva prema važećem zakonu.

Nastavljajući da pristupate ili koristite Našu Uslugu nakon što te izmene postanu važeće, slažete se da budete obavezani revidiranim uslovima. Ako se ne slažete sa novim uslovima, u celosti ili delimično, molimo vas da prestanete da koristite veb sajt i Uslugu.

Odricanje od odgovornosti za greške i propuste

Informacije koje pružaju Usluge su samo za opšte smernice u pitanjima od interesa. Čak i ako Kompanija preduzima sve mere predostrožnosti kako bi se osiguralo da je sadržaj Usluge aktuelan i tačan, mogu se javiti greške.

Kompanija nije odgovorna za bilo kakve greške ili propuste, niti za rezultate dobijene upotrebom ovih informacija.

Odricanje od odgovornosti za izražene stavove

Usluga može da sadrži stavove i mišljenja autora i ne odražavaju nužno zvaničnu politiku ili stav bilo kog drugog autora, agencije, organizacije, poslodavca ili kompanije, uključujući Kompaniju.

Komentari objavljeni od strane korisnika su njihova isključiva odgovornost, a korisnici će preuzeti punu odgovornost, obavezu i krivicu za bilo kakvu klevetu ili parnicu koja proizlazi iz nečega napisanog u komentaru ili kao direktna posledica nečega napisanog u komentaru. Kompanija nije odgovorna za bilo koji komentar objavljen od strane korisnika i zadržava pravo da obriše bilo koji komentar iz bilo kog razloga.

Odricanje od odgovornosti za spoljne linkove

Usluga može sadržati linkove ka spoljnim veb sajtovima koji nisu obezbeđeni ili održavani od strane ili na bilo koji način povezani sa Kompanijom.

Kompanija nema kontrolu nad, i ne preuzima odgovornost za, sadržaj, politike privatnosti, ili prakse bilo kojih trećih veb sajtova ili usluga. Dalje priznajete i slažete se da Kompanija neće biti odgovorna ili odgovorna, direktno ili indirektno, za bilo kakvu štetu ili gubitak uzrokovan ili navodno uzrokovan u vezi sa upotrebom ili oslanjanjem na bilo koji takav sadržaj, robu ili usluge dostupne na ili kroz bilo koji takav veb sajt ili usluge.

Snažno vam savetujemo da pročitate uslove i odredbe i politike privatnosti bilo kojih trećih veb sajtova ili usluga koje posetite.

Ograničenje odgovornosti

Bez obzira na sve štete koje bi ste mogli pretrpeti, cela odgovornost Kompanije i bilo kog od njenih dobavljača prema bilo kojoj odredbi ovih Uslova i Vaš jedini pravni lek za sve gore navedeno biće ograničen na iznos koji ste stvarno platili kroz Uslugu ili 100 USD ako niste ništa kupili kroz Uslugu.

Do maksimalne mere dozvoljene važećim zakonom, u nijednom slučaju Kompanija ili njeni dobavljači neće biti odgovorni za bilo kakvu posebnu, slučajnu, neizravnu ili posledičnu štetu (uključujući, ali ne ograničavajući se na, štete zbog gubitka profita, gubitka podataka ili drugih informacija, za prekid poslovanja, za lične povrede, gubitak privatnosti koji proizlazi iz ili je na bilo koji način povezan sa upotrebom ili nesposobnošću da se koristi Usluga, softver treće strane i/ili hardver treće strane koji se koristi sa Uslugom, ili inače u vezi sa bilo kojom odredbom ovih Uslova), čak i ako je Kompanija ili bilo koji dobavljač upoznat sa mogućnošću takve štete i čak i ako lek ne uspe u svojoj suštinskoj svrsi.

Neki države ne dozvoljavaju isključenje pretpostavljenih garancija ili ograničenje odgovornosti za slučajnu ili posledičnu štetu, što znači da neka od gore navedenih ograničenja možda neće važiti. U ovim državama, odgovornost svake strane biće ograničena do najveće mere dozvoljene zakonom.Izmene ovog odricanja od odgovornosti

Možemo ažurirati naše Odricanje od odgovornosti s vremena na vreme. Obavestićemo Vas putem e-pošte i/ili istaknutog obaveštenja na Našoj Usluzi, pre nego što promena stupi na snagu i ažuriraćemo datum "Pregledano / Ažurirano" na kraju ovog Odricanja od odgovornosti.
Savetuje Vam se da periodično pregledate ovo Odricanje od odgovornosti za bilo kakve promene. Promene ovog Odricanja od odgovornosti su efektivne kada se postave na ovoj stranici.
Ažurirano: Jun 12, 2023
Podeli